X От 19 септември сайтът няма да публикува нови конкурси. Благодарим на всички дизайнери и клиенти!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Правила за ползване на сайта

Общи положения

1. Уебсайт е обособено място в Интернет мрежата, достъпно чрез унифициран адрес, съдържащо файлове, програми, изображения, текст и друго съдържание.

2. Потребител е всяко физическо лице, което ползва услугите на Сайта.

3. Услуги са предоставените на потребителите на сайта ресурси, материали и възможности.

4. Администратор е отговорно лице, ангажирано с осигуряване на правилно функциониране на цялостния уеб ресурс в домейна Weld1.bg. Начините за връзка са упоменати в секция Контакти.

5. Weld1.bg е уебсайт, който предлага комуникационни, информационни и търговски услуги.

6. Сайтът не е отговорен за каквито и да е технически проблеми, смущаващи нормалното функциониране и ползване на ресурсите.

7. Обновяването и подобренията в сайта са непрекъснат процес, с оглед на това тези условия могат да бъдат допълвани и променяни по всяко време, за актуални се считат публикуваните в момента на ползване условия.

8. Тези условия не регламентират отношенията, изградени между потребителя и трети лица, в следствие на ползване на услугите в сайта.

9. Тези условия установяват общите правила и ред на ползване на услугите. Възможно е допълнително договаряне при конкретна нужда, заявена от страна на Потребителя или Уелд 1 ООД.


Права и задължения на страните

1. Потребителя има право да ползва on-line ресурсите, предоставени на сайта.

2. Ползването на предоставените от сайта и потребителите материали е разрешено само за целта на тяхното предназначение.

3. При ползване на Сайта, Потребителя няма право да публикува и разпространява информация, текст, картина, файлове и всякакви други материали, които противоречат на: българското законодателство; чуждо законодателство; настоящите Общи условия; Интернет етиката, общоприетите правила и морала; съдържащи заплаха или друг фактор нарушаващ човешката неприкосновеност; несъответстващи на тематиката и приложимостта на Сайта; съдържащи каквато и да е форма на неприемливо съдържание; съдържание, издаващо търговска тайна или конфиденциална служебна информация; са обект на интелектуална собственост на трети лица, освен в случаите на съгласие на титуляра на правото; неразрешен рекламен канал; съдържащи компютърни вируси или друг зловреден софтуер.

4. Потребителят се задължава да спазва българското законодателство и настоящите условия, както и да информира Администратора на сайта при всеки случай на открито нарушение при ползването на предоставените услуги.

5. Ползването на сайта изисква деклариране на пълнолетие (18 г.). Участието и публикуването на конкурси, от лица под 18 г. е забранено.

Условия за публикуване на конкурс

1. Публикуването на конкурс е възможно само от активен потребителски профил - Бизнес клиент.

2. Стартирането на конкурс чрез Weld1.bg е безплатно.

3. Описанието на конкурса трябва да е ясно и да отговаря на тематиката на сайта.

4. Не е разрешено публикуване на конкурс със задание, провокиращо плагиатство, кражба или репродукция на вече съществуващи обекти.

5. Стартирането на конкурс не обвързва Бизнес клиента с покупка, сделка, такса или каквото и да е друго задължение.

6. Публикуването на конкурса изразява съгласие с условията и сроковете, при които функционира сайта.

7. Weld1.bg толерира законосъобразното приключване на сделките и предоставя при поискване стандартна договорна документация.

Условия за участие в конкурс

1. Участието в конкурс е доброволно и самоинициирано от потребител с регистриран акаунт - Дизайнер.

2. Участието в конкурс е позволено само с авторски материали, собствеността върху публикуваните материали изрично се декларира при тяхното представяне.

3. Участието в конкурс и публикуваните предложения не трябва да пречат на нормалното протичане на конкурса и участието на други дизайнери.

4. Процедурите по финализиране на сделката след избор на печелившо предложение са интерес и отговорност на двете страни.

5. Недобросъвестното участие, публикуването на поток от материали, явно и отличително неотговарящи на изискванията на конкурса може да доведе до прекратяване на достъпа до сайта.

6. При разрешаване на спорове с идентични участия от различни дизайнери, предимство има първото постъпило.

7. Публикуваните изображения в едно предложение (едно ID) се считат за едно участие и при победа, Бизнес клиента придобива собствеността върху всички изображения от съответното ID.

8. Претенции за съавторство, взаимствана идея или нарушени права, предявени след като е обявен победител се считат за неоснователни.


Администраторска намеса

1. Администраторът е пряко ангажиран с коректното функциониране на сайта.

2. Администраторът има право по собствена преценка да премахва участия, които нарушават права на трета страна.

3. Администраторът следи за спазването на добрия тон в дискусиите и има право на безусловна намеса.

4. Действията на Администратора не се оспорват.


Интелектуална собственост

1. Всички елементи от съдържанието на сайта са обект на интелектуална собственост и са притежание на Уелд 1, регистрираните потребители или други заинтересовани страни.

2. Забранено е всяко възпроизвеждане, промяна или публичен показ на съдържание от сайта, без разрешение от Уелд 1, неговите потребители или клиенти.

3. Уелд 1 не гарантира достоверността на информацията, публикувана от потребителите, както и не носи отговорност, ако публикуваните текстове, графични или други материали нарушават нечии авторски права. Декларирането на авторската отговорност е установено в момента на публикуване на материали в сайта.

4. Уелд 1 има право по своя преценка мотивирано да прекратява предоставянето на услугите.

5. С публикуването на всеки материал, ресурс или медийно съдържание на Сайта, Потребителя се съгласява с правото на Уелд 1 да го използва, съхранява и възпроизвежда за нуждите и по повод функционирането на Сайта.

6. Уелд 1 не носи отговорност за съдържанието на сайтове или ресурси, достъпни чрез препратки, водещи извън домейна Weld 1. bg .

7. Съдържанието на представените в Сайта рекламни полета е в компетенциите и отговорността единствено на рекламодателите.

8. Притежанието на авторски права върху материали, участвали в конкурс на Сайта се урежда между страните при съобразяване на Закона за авторското и сродните му права.

9. Уелд 1 има право да налага администраторски контрол над публикуването на материали в сайта. Не се допуска плагиатство, кражба и дублиране на чужда идея или концепция.


Защита на личните данни

1. Уелд 1 ООД е регистриран администратор на лични данни.

2. Потребителя на Сайта предоставя актуални данни при регистрацията и последващи процедури при пълна конфиденциалност.

3. Събраните данни се използват единствено за целите на функциониране на Сайта. Потребителят се съгласява предоставените от него име, телефон и електронна поща да бъдат предоставени на трета страна след успешно приключване на конкурс. Размяната на такива данни се осъществява само между поръчителя и избрания дизайнер.


Други разпоредби

1. Писмения еквивалент на съгласие се счита за легитимен в случаите на натискане на електронен бутон; активиране на потвърждаващ уеб адрес, получен по електронна поща; препратка, генерирана от Сайта и други методи на волеизявление по конкретен въпрос, стига изявлението да е записано технически и да е възможно неговото автентично възпроизвеждане.

2. По всички непредвидени и неуредени от настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

3. Ползването на сайта е еднозначно съгласие с тези условия.

За реклама Правила Общи условия Контакти
© 2009 Weld 1 ltd
Всички права запазени
Ипотпал